• هزینه اشتراک
 • تعداد آگهی فعال
 • تعداد تصویر آگهی
 • انقضای آگهی
 • پنل کاربری
 • پنل مدیریت
 • پنل مدیریت ویژه
 • لوگوی نمایشگاه
 • برجسته کردن آگهی
 • ثبت آگهی اضافه
 • ثبت مطلب
نمایشگاهی
نویسندگی
نمایشگاهی
 • 50000
 • 500000
 • تعداد آگهی فعال
  20
 • تعداد تصویر آگهی
  15
 • انقضای آگهی
  30 روز
 • پنل کاربری
 • پنل مدیریت
 • پنل مدیریت ویژه
 • لوگوی نمایشگاه
 • برجسته کردن آگهی
 • ثبت آگهی اضافه
 • ثبت مطلب
فروشندگی
تجاری
 • 30000
 • 300000
 • 10
 • 10
 • 30 روز
 • لوگوی نمایشگاه
 • ثبت مطلب
کاربری
شخصی
 • 1
 • 5
 • 30 روز